Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

A Reaver Kft. adatvédelmi és adatkezelési szabályzata

1.     A Szabályzat célja

1.1. A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a REAVER Kft. (székhelye: 1048 Budapest, Nádasdy Kálmán u. 25. 6. em. 16., cégjegyzékszáma: 01-09-712915, a továbbiakban: Üzemeltető) által üzemeltetett https://trecnutrition.hu weboldal üzemeltetése során alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és az Üzemeltető adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet az Üzemeltető magára nézve kötelező erővel ismer el. Jelen szabályok kialakításakor az Üzemeltető különös tekintettel vette figyelembe az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseit.

1.2. A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

1.3.  Az Üzemeltető adatvédelmi nyilvántartási azonosítója: NAIH-70465

 

2.     Fogalom meghatározások

2.1.  Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

2.2.  Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.3.  Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;

2.4.  Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.5.  Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.

2.6.  Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

2.7.  Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

2.8.  Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

2.9.  Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára hozzáférhetővé tétele;

2.10.   Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

2.11.   Felhasználó: az(ok) a természetes személy(ek), aki(k) a https://trecnutrition.hu webshopon keresztüli szolgáltatás igénybevételére regisztrálnak, illetőleg aki a szolgáltatást igénybe veszik.

 

3.     A kezelt személyes adatok köre

3.1.  Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján az Üzemeltető az alábbi adatokat kezeli: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

3.2.  A Felhasználó döntése alapján az Üzemeltető a szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, cím, telefonszám, e-mail cím.

 

4.     Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

4.1.  Az Adatkezelésre az Üzemeltető Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4.2.  A rögzítésre kerülő adatok kezelésének célja a szolgáltatás igénybe vehetősége elősegítésének biztosítása (adatkezelés által beazonosítható on-line rendelés lehetővé tételével). A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során megadott adatokat – a Felhasználók hozzájárulása esetén – az Üzemeltető felhasználhatja arra, hogy promóciós tartalmú tájékoztatókat (hírlevelet) küldjön a Felhasználók részére.

4.3.  Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelők közötti adattovábbítás a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – törvény ettől eltérő rendelkezése hiányában – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

4.4.  Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

 

5.     Az adatkezelés elvei

5.1.  Adatokat csak tisztességesen és a jogszabályi rendelkezések megtartásával szabad megszerezni és feldolgozni.

5.2.  Adatokat csak meghatározott célra szabad tárolni, és attól eltérő módon nem szabad felhasználni.

5.3.  Az adatoknak tárolásuk céljával arányban kell állniuk, és meg kell felelniük e célnak, azon nem terjeszkedhetnek túl.

5.4.  Meg kell tenni a megfelelő biztonsági intézkedéseket az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

 

6.     Az Üzemeltető által alkalmazott adatvédelmi irányelvek

6.1.  Az Üzemeltető szolgáltatásának igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az Üzemeltető az érintettek hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

6.2.  Az Üzemeltető, mint Adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott Adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

6.3.  A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett Felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ez által nem minősül Adatkezelésnek, sem Adattovábbításnak.

6.4.  Az Üzemeltető bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt az Üzemeltető érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teheti az érintett Felhasználó kezelt adatait.

6.5.  A Felhasználót tájékoztatni kell az Adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az Adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik azzal is, hogy jogszabály rendelkezik a már létező Adatkezelésről, továbbítással vagy összekapcsolással történő adat felvételről.

6.6.  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Üzemeltető az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

6.7.  Az Üzemeltető, mint Adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

6.8.  Az Üzemeltető kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

6.9.  Adatkezelő zárolja a Személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt Személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

6.10. A kezelt Személyes adat helyesbítésről és a zárolásról az érintett Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot Adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

7. Honlap látogatók technikai adatai, cookie

7.1 Az anonim látogatóazonosítók (sütik, cookie-k) olyan információcsomagok, amelyek a szerver és a böngésző közötti kapcsolat (weboldal megnyitása, azzal történő kommunikáció) során keletkeznek és amelyek a böngészőt futtató számítógépen (okostelefonon, táblagépen) tárolódnak. A süti bármilyen, a kiszolgáló által meghatározott információtartalmat hordozhat.

7.2 A sütiket célja, hogy a weboldal fejlesztői számára szolgáltassanak információt a weboldal üzemeltetése érdekében, a felhasználók igényeinek figyelembe vételével, ezáltal megkönnyítve az oldal használatát. A sütik anonim, összesített statisztika készítésére is alkalmasak, amely információból a konkrét felhasználó beazonosítása nem lehetséges.

7.3 Kétféle sütit használhatunk a Trec Nutrition oldalakon, a munkamenet sütiket és az állandó sütiket. A munkamenet sütik ideiglenesek, azaz addig maradnak a készülékeden, amíg el nem hagyod a Trec Nutrition oldalát. Az állandó sütik sokkal tovább maradnak a készülékeden, előfordulhat, hogy egészen addig, amíg manuálisan ki nem törlöd őket.

7.4 Más oldalak is gyűjtenek információt pixel tageket használva, amelyeket meg lehet osztani harmadik féllel. Ez közvetlenül támogatja promóciós tevékenységeinket és weboldalfejlesztést. Például látogatóink weboldal használati információját meg lehet osztani reklámügynökségekkel, hogy hatékonyabban tudjuk használni az online hirdetéseket a weboldalakon. Mindamellett az információ nem személyesen azonosító, habár köthető a személyes adatokhoz.

7.5 A Trec Nutrition oldalon használt sütik

Mit csinál?

Ez a süti gyűjt személyes adatokat vagy azonosít engem?

Szükséges sütik

Ezek a sütik alapvetőek ahhoz szükségesek, hogy a TrecNutrition oldalak jól működjenek, lehetővé teszik, hogy mozogj webhelyeinken és használd a különböző funkciókat. Például a korábbi lépésekre, beírt szövegre való emlékezés megkönnyíti a használatot, amikor visszanavigálsz egy
oldalra ugyanabban a munkamenetben.

Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg.

Ha nem fogadod el ezen sütik használatát, annak hatása lehet a webhelyre és annak teljesítményére.

Teljesítmény sütik (Performance)

Ezek a sütik segítenek megérteni, hogy a látogatók hogyan lépnek kapcsolatba webhelyeinkkel azáltal, hogy információt szolgáltatnak a meglátogatott helyekről, arról, hogy mennyi időt töltenek az oldalon, és bármely problémáról, amivel találkoztak, mint például a hibaüzenetek. Ez segít nekünk a webhelyeink teljesítményének javításában.

Ezek a sütik nem azonosítanak egyénileg.  Az adatokat összesítve és névtelenül gyűjtik.

Funkcionalitás sütik

Ezek a sütik lehetővé teszik webhelyeinknek, hogy emlékezzenek arra, miket választottál (mint például a felhasználónév, nyelv, vagy a régió, ahol tartózkodsz), hogy egy személyesebb online tapasztalatot nyújtsanak.
Azt is lehetővé teszik a számodra, hogy videókat nézz, játékokat játssz és társasági eszközöket használj, mint például a blogok, chatszobák és fórumok.

Az ilyen sütik által gyűjtött információkban lehetnek személyesen azonosító adatok, amelyeket megosztottál, mint a felhasználóneved vagy profilképed. Mindig nyilvánvalóan tájékoztatunk arról, hogy milyen információt gyűjtünk, mit csinálunk vele és kivel osztjuk meg azt. Ha nem fogadod el ezeket a sütiket, annak hatása lehet a webhely teljesítményére és funkcionalitására és korlátozhatja hozzáférésedet a webhely tartalmához.

Célzás vagy Reklám sütik (Targeting)

Ezeket a sütiket olyan tartalmak szállítására használjuk, amelyek relevánsabbak számodra és érdeklődési köröd számára. Ezeket arra lehet használni, hogy célzott hirdetést juttassanak el hozzád, és hogy korlátozzák, hogy hányszor nézel meg egy hirdetést. Abban is segítenek, hogy mérjük reklám kampányaink hatékonyságát a TrecNutrition és a nem TrecNutrition oldalakon. Ezeket a sütiket arra használhatjuk, hogy emlékezzenek a webhelyekre, amelyeket meglátogattál és megoszthatjuk ezt az információt más felekkel, ideértve hirdetőinket és ügynökségeinket.

Az ilyen sütik legtöbb fajtája követi a fogyasztókat IP címükön keresztül ez által gyűjthetnek személyesen azonosítható információkat.

 

8. Sütik kezelése

8.1 A legtöbb internet böngésző kezdetben úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. A sütik engedélyezése, korlátozása és blokkolása a használt böngészőkben beállítható, testre szabható.

Ha az oldal által használt sütik blokkolásra kerülnek, annak hatása lehet az oldal megjelenésére. Különböző eszközök használata esetén (pl. számítógép, okostelefon, táblagép, stb.) valamennyi böngészőben el kell végezni ezen beállításokat, hiszen azok az eszközök eltérő beállítása folytán eltérhetnek.

 

9. Naplózás kezelése

9.1 A webes szolgáltatások igénybe vétele során ú.n. naplóállományok (logfájlok) kerülnek rögzítésre, amelyek a kérést küldő eszköz (a Felhasználó eszköze) adatait és a kért adatokat rögzítik. Ezen információk a felhasználó konkrét azonosítására nem, kizárólag az eszköz azonosítására alkalmasak.

9.2 A naplófájlokból kinyert adatokat statisztikai céllal használja fel a Szolgáltató, elősegítve ezzel a weboldal fejlesztését, korszerűsítését.

 

10. Regisztráció

10.1 Az oldalra történő regisztráció során az alábbi adatokat kell a felhasználóknak kötelezően megadni:

  • Vezetéknév és keresztnév
  • felhasználónév
  • e-mail cím
  • jelszó

 

Az oldalra történő regisztráció lehetséges a Felhasználó meglévő facebook profiljával is, ebben az esetben a felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó hozzájárul az általa a facebook regisztráció során megadott adatoknak a Trec Nutrition oldalával történő összekapcsolásához.

10.2 A webshopból történő rendeléshez szükséges továbbá számlázási és szállítási cím megadása is, amelyet akár az első rendeléskor, akár rendelés nélkül, a saját oldalán adhat meg a Felhasználó.

10.3 A Felhasználó egyéb, rá jellemző adatokat is megadhat. Ilyen adatok megadása esetén az adat rögzítése egyidejűleg hozzájárulásnak minősül az adat kezeléséhez is.

10.4 Ezeket az adatokat a Szolgáltató a Felhasználó és az általa leadott megrendelések azonosítása és teljesítése (visszaigazolás, szállítás) céljából kezeli.

10.5 Az adatokat kérelemre, illetve öt év inaktivitás után törli a szolgáltató a rendszeréből.

10.6 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

10.7 A megadott adatok törlését az info@trec-nutrition.hu e-mail címen kérheti a Felhasználó. Kérelem esetén az adatok törlésére a kérelem beérkezését követő 5 munkanapon belül sor kerül.

 

11. Hírlevél

11.1 A Felhasználóknak lehetőségük van feliratkozni a Trec Nutrition hírlevelére, amelyben az aktuális hírekről, kedvezményekről kap tájékoztatást a Felhasználó, e-mail útján. A hírlevélről a Felhasználó bármikor, szabadon leiratkozhat, a hírlevélben található hivatkozásra kattintva, illetőleg a saját profilja beállításai között. Leiratkozás esetén a Felhasználó a soron következő hírlevelet már nem kapja meg.

11.2 Leiratkozás esetén a hírlevél küldésére vonatkozó adatkezelés megszűnik, a Szolgáltató az erre vonatkozó információt a továbbiakban nem kezeli.

 

12. Hozzászólások

12.1 Az oldalon található egyes tartalmak (cikkek, termékek) esetén lehetőség van arra, hogy a regisztrált felhasználók véleményt írjanak az adott tartalomhoz kapcsolódóan.

12.2 A hozzászólásoknál az adott felhasználó beazonosítható lesz.

12.3 A hozzászólások törlésére, moderálására a Szolgáltató jogosult.

 

13.     Az Adatkezelés időtartama

13.1.  A Felhasználó által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó nem kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes Adatkezelőnél törlődik. A törlési igény teljesítéséről az Üzemeltető a Felhasználót értesíti.

13.2.  Jogellenes, megtévesztő Személyes adat használata esetén vagy a Felhasználó által elkövetett bűncselekmény esetén az Adatkezelő jogosult az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára – a Felhasználó törlésre irányuló kérése ellenére is – megőrizni.

 

14.     Rendelkezés személyes adatokkal

14.1.  Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt vagy módosított) adatok már nem állíthatók helyre.

14.2.  Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók az Üzemeltetőtől, mint Adatkezelőtől bármikor írásban, az Adatkezelő címére küldött ajánlott vagy tértivevényes-ajánlott levélben, illetve az info@trec-nutrition.hu címre küldött emailben tájékoztatást kérhetnek. A levélben küldött tájékoztatás kérést az Üzemeltető akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a Felhasználó egyértelműen beazonosítható. Emailben küldött tájékoztatáskérést az Adatkezelő csak akkor tekint hitelesnek, ha azt a Felhasználó által megadott (regisztrált) email címéről küldik. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a Felhasználónak az Adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az Adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges Adatfeldolgozók nevére és címére, az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a Személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg Felhasználó adatait.

14.3.  Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre Adatkezelő a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. Email esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

 

15.     Adatfeldolgozás

15.1.  Az Üzemeltető külön külső adatfeldolgozót nem vesz igénybe. Az általa kezelt személyes adatokat szükség esetén az Üzemeltetővel a szolgáltatás üzemeltetése érdekében szerződéses viszonyban álló személy (mint Adatfeldolgozó) dolgozza fel. (Ilyen személynek tekinthető az a természetes személy, aki a szolgáltatás igénybevételes során a Felhasználókkal a kapcsolatot tartja).

 

16.  Külső szolgáltatók

16.1. Az Üzemeltető szolgáltatása igénybevétele során a szolgáltatás igénybevételét könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”). A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

16.2. A szolgáltatás keretében elérhetővé tett és a különböző közösségi oldalakon megosztott tartalmak vonatkozásában a tartalom megosztását lehetővé tevő Külső szolgáltató minősül a Személyes adatok kezelőjének, tevékenységére saját felhasználási feltételei és adatvédelmi szabályzata az irányadó. Ilyen külső közvetítő szolgáltatások például: Facebook, google, pinterest, tumblr, twitter.

16.3. Az Üzemeltető a szolgáltatás üzemeltetéséhez kapcsolódóan egyes, a Felhasználó által megadott adatokat átadhat Külső szolgáltató részére, azonban az átadott adatokat a Külső szolgáltató kizárólag a jelen Szabályzatban meghatározott célra használhatja fel.

 

17.   Adattovábbítás lehetősége

17.1. Az Üzemeltető, mint Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

17.2. Amennyiben az Üzemeltető a szolgáltatás üzemeltetését vagy hasznosítását részben vagy egészben harmadik személy számára átadja, úgy az általa kezelt adatokat, ezen harmadik személy számára külön hozzájárulás kérése nélkül hiánytalanul átadhatja további kezelésre. Ezen Adattovábbítás a jelen Szabályzat mindenkor hatályos szövegében megjelölt adatkezelési szabályoknál hátrányosabb helyzetbe a Felhasználót nem hozhatja.

17.3. Az Üzemeltető az Adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást köteles vezetni.

 

18.  Az Adatkezelési Szabályzat módosítása

18.1. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Adatkezelési Szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

18.2. A Felhasználó a szolgáltatás ismételt igénybe vételével elfogadja az Adatkezelési Szabályzat mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes Felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

 

19.  Jogérvényesítési lehetőségek

19.1. A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) segítségét is.

19.2. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel kereshetők az Adatkezelő munkatársai is, személyesen vagy az info@trec-nutrition.hu email címen keresztül.

 

A jelen Adatvédelmi Szabályzat 2017. március 22. napján lépett hatályba.